Dištančná forma vzdelávania pokračuje do konca januára

Vážení rodičia (zákonní zástupcovia), milí žiaci!

Oznamujeme Vám, že naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 8. 1. 2021, ktorým  mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení a tak v týždni od 25. 1. do 29. 1. sa školy neotvárajú a pokračujeme i naďalej v dištančnom vzdelávaní na prvom aj druhom stupni. Rozvrhy online vyučovacích hodín zostávajú aj naďalej v platnosti.

 ŠKD a školská jedáleň nie sú v prevádzke.

 Predpokladáme, že žiaci by mali nastúpiť na prezenčnú formu vzdelávania pravdepodobne od 1. februára 2021. Vzhľadom na výrazne zhoršený vývoj epidemiologickej situácie je tento termín zatiaľ predbežný.

Budeme ho aktualizovať podľa toho, ako nám budú známe a potvrdené informácie z ministerstva školstva, prípadne z RÚVZ v Bratislave.

Výpis klasifikácie prospechu, správania a dochádzky žiaka za I. polrok školského roka 2020/2021 sa bude zasielať prostredníctvom EduPage v dňoch 29. 1. – 1. 2. 2021 alebo si ho môže žiak prevziať v deň nástupu do školy.

V piatok 29. 1. 2021 nám končí prvý polrok. Chceme Vám všetkým, milí žiaci, poďakovať za snahu a úsilie, ktoré ste vynaložili pri učení. Vám, ctení rodičia za trpezlivosť a prekonávanie neraz neľahkých prekážok.

A v neposlednom rade aj všetkým pedagógom za ich nasadenie, prispôsobenie sa novým podmienkam vyučovania a ochotu pomáhať často aj mimo pracovného času. ĎAKUJEM!

S úctou Mgr. Iveta Horváthová, riaditeľka školy