16. marca 2017

História

Naša škola, ako každá iná, prechádzala v minulosti rôznymi zmenami. Počas týchto rokov sa v škole vystriedali stovky žiakov, pedagogických i nepedagogických pracovníkov. Od samotného vzniku sa škole darilo zaradiť sa medzi ostatné školy. Prešla mnohými zmenami či už to bolo svojpomocné dobudovanie areálu školy, alebo prístavba mimoškolského pavilónu s telocvičňou a školskou jedálňou.

Po roku 1989 sa postupne menil obsah vzdelávania a tiež aj zmýšľanie ľudí, až postupne škola požiadala o nového zriaďovateľa – Mestskú časť Bratislava Podunajské Biskupice.

Počnúc januárom 2004 sa škola rozširuje a mení sa aj jej profilácia, pribúdajú odborné učebne, pripravujú sa rôzne programy. Prázdne triedy a kabinety sa pomaly zapĺňali učebnými pomôckami, audiovizuálnou technikou a neskôr počítačmi.

Dôležité medzníky v histórii našej školy:

 • rok 1598 bola všeobecne prvá zmienka o škole,
 • rok 1673 mala škola jedného učiteľa a 15 žiakov,
 • rok 1932 prvá slovenská jednotriedka v Biskupiciach,
 • od roku 1961 – začiatok vyučovania v novej škole – prvým riaditeľom bol Gustáv Bobula až do roku 1969,
 • rok 1984 – boli vybudované športoviská a zeleň na školskom dvore
 • rok 1996 – získanie právnej subjektivity (samostatnosti), v škole začína pôsobiť školský psychológ,
 • rok 2001 – ako prvá škola v biskupickom regióne začína s výchovou a vzdelávaním začlenených žiakov vyžadujúcich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby v bežných triedach základnej školy. Prvou špeciálnou pedagogičkou v našej škole bola PaedDr. Beata Biksadská, neskôr Mgr. Gabriela Ferančíková-Podová. V súčasnosti túto zodpovednú funkciu vykonávajú PhDr. Barbora Šimková a Mgr. Kristína Skočíková,
 • rok 2003 – školská jedáleň od začiatku svojej prevádzky poskytovala stravu žiakom slovenskej a maďarskej školy. Od tohto roku prevzala vedenie jedálne pani Iveta Straková. Po jej príchode prešla naša jedáleň mnohými zmenami, o čom svedčí zvýšený záujem stravníkov. V súčasnosti prešli priestory jedálne výraznou rekonštrukciou, ktorá má od stravníkov pozitívnu spätnú väzbu,
 • rok 2004 – zapojenie sa do projektu Infovek – premena z tradičnej školy na modernú, zriadila sa prvá učebňa výpočtovej techniky,
 • rok 2005 – zriadenie nultého ročníka pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktoré po dovŕšení 6. roku veku nezískali školskú spôsobilosť
 • rok 2006 – zriadenie bezbariérového prístupu do školy a pohybu po schodoch pomocou šikmej schodiskovej plošiny
 • rok 2007 – webová stránka so základnými údajmi o škole
 • rok 2008 – začiatok školskej reformy a používanie internetovej žiackej knižky
 • rok 2009 – zriadenie zabezpečovacieho zariadenia  – kamerový systém
 • rok 2010 – zavedenie interaktívnej tabule do výučby
 • rok 2017 – nová webová stránka školy s dôležitými údajmi pre rodičov, žiakov a priateľov našej školy

Riaditelia základnej školy od roku 1962 až po súčasnosť:

1962 – 1969  Gustáv Bobula

1969 – 1970  Vasiľ Kupec

1970 – 1972  Antónia Škoricová

1972 – 1978  Ján Lačok

1978 – 1983  Bohuslav Dilhof

1983 – 1991  Alžbeta Bugová

1991 – 2014 Mgr. Soňa Peczárová

2014 – súčasnosť  Mgr. Iveta Horváthová

Zástupcovia školy po súčasnosť:

Antónia Škoricová

Magda Domsová – Gregorová

Anna Máziková

Alžbeta Bugová

Anna Kurhajcová

Irena Dolanská

Rudolf Novák

Miroslav Schierer

Vladimír Dudík

Eva Nigrédyová

Katarína Kramáriková

PaedDr. Beata Biksadská

Mgr. Želmíra Urminská