8. marca 2019

OZ Kvapky ľudskosti

Naším cieľom je zabezpečovať čo najviac možnú kvalitu výchovy a vzdelávania žiakom našej školy, v ktorej je vysoký podiel zastúpenia detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, detí so špeciálno-pedagogickými potrebami, detí z detského domova a  rómskych detí. V našom záujme je vytvoriť pre nich také prostredie, kde zabudnú na realitu, kde môžu byť každý sami sebou a nebude záležať, či sú z detského domova, akú majú farbu pleti a z akého prostredia pochádzajú.

 

Cieľom občianskeho združenia Kvapky ľudskosti (ďalej len „združenie“) je :

 • Podpora modernizácie materiálno-technického zabezpečenia v Základnej škole so sídlom na Biskupickej 21 v Bratislave, najmä:
 1. inovácia a rozširovanie učebných pomôcok, prístrojov, zariadení a didaktickej techniky, renovácia školských priestorov;
 2. knižnično-informačné zabezpečenie vzdelávacieho procesu;
 3. softwarové vybavenie výpočtovej techniky.
 • Podpora kultúrno-spoločenských, pohybových, vzdelávacích a športových aktivít detí v Základnej škole na Biskupickej 21 v Bratislave.
 • Pomoc pri zabezpečovaní externej odbornej podpory rozvoja v Základnej škole na Biskupickej 21 v Bratislave, najmä v oblasti prednáškových, poradenských a súvisiacich činností odborníkov v školskej výchove.
 • Organizovať výlety, vychádzky a rekreačné pobyty.
 • Napomáhať k spoločenskej integrácii a zvyšovaniu miery samostatnosti detí.
 • Podporovať a upevňovať mravné a duchovné hodnoty pri zachovávaní tradícií a poznávať nové kultúry.
 • Prispievať k dosiahnutiu cieľov vzdelávacou činnosťou.
 • Organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávacie, spoločenské, pohybové, kultúrne a ďalšie súvisiace aktivity a podujatia.
 • Realizovať publikačné a konzultačné aktivity.
 • Uskutočňovať iné podporné aktivity.

☞ VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2022 (pdf, editovateľné)