22. marca 2022

Podarujte 2% vašim-našim deťom

Naša škola sa aj tento školský rok snaží o čo najlepšie vzdelávanie Vašich detí, rozširovanie ich poznatkov a získavanie vedomostí z rôznych oblastí. Rovnako sa snažíme o vytváranie krajších a modernejších priestorov, o zabezpečovanie nových učebných pomôcok a vybavovanie jednotlivých učební príslušným zariadením tak, aby sa Vaše deti cítili v priestoroch školy vynikajúco. V tomto smere sme už uskutočnili veľa zmien a Vy už o nich určite dobre viete. Chceme v tomto trende pokračovať, a preto sa obraciame aj na Vás.

Zákon umožňuje darovať neziskovej organizácii 2 % zo svojich daní z príjmov, ktoré by ste inak odviedli štátu bez vedomia ich skutočného využitia.
Občianske združenie Kvapky ľudskosti je neziskovým, otvoreným, samostatným, apolitickým a nezávislým občianskym združením, vyvíjajúcim svoju činnosť na demokratických princípoch.
Našim cieľom je zabezpečovať čo najviac možnú kvalitu výchovy a vzdelávania žiakom našej školy. 
 
Všetky peniaze boli, sú a budú využívané na projekty pre našich žiakov a prispievajú ku kvalitnejšiemu a zaujímavejšiemu životu na našej škole.
 
Vašim-našim deťom!

Poukázanie podielu zaplatenej dane za rok 2022 podaním “vyhlásenia”

Fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, poukazuje podiel zo svojej zaplatenej dane podaním „Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“ na samostatnom tlačive, ktoré má štruktúrovanú formu, a ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo (ďalej len „vyhlásenie“). Toto tlačivo „vyhlásenia“ platné pre rok 2022 je označené V2Pv21, a je zverejnené na webovom sídle finančnej správy – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2023

Ak daňovník použije nesprávne tlačivo „vyhlásenia“, daňový úrad ho vyzve na odstránenie nedostatkov podania (podľa § 13 ods. 8 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní v znení neskorších predpisov).

Fyzická osoba, ktorá chce poukázať podiel zo svojej zaplatenej dane za rok 2022 vybranej neziskovej organizácii, je povinná podať vyplnené tlačivo „vyhlásenia“ správcovi dane v lehote do 30. apríla 2023. Nakoľko tento deň pripadá na nedeľu, vyhlásenie je potrebné podať najneskôr v utorok dňa 2.5.2023. Vyhlásenie je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade. 

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je
  1. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive, ktorého vzor určilo finančné riaditeľstvo, a ktoré je za rok 2022 označené V2Pv18_P (zamestnávateľ je povinný vydať potvrdenie o zaplatení dane najneskôr do 15.4.2023)
  2. Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak daňovník poukazuje podiel do výšky 3 % zaplatenej dane

Daňový úrad ako správca dane je povinný previesť podiel zaplatenej dane z podaného vyhlásenia za rok 2022 na účet prijímateľa do 31. júla 2023.  


Často kladené otázky (FAQ)

Otázka č. 1 – Postup zamestnanca pri poukázaní podielu dane
Som zamestnaná vo firme a zamestnávateľ mi vydal potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % zaplatenej dane. Čo mám urobiť, keď chcem túto sumu poukázať napr. nadácii?
Odpoveď
Zamestnanec, ktorý chce poukázať podiel zaplatenej dane vybranej nadácii, podá vyhlásenie na predpísanom tlačive, v ktorom uvedie identifikačné údaje tohto prijímateľa. Vyhlásenie je povinný podať najneskôr do 2.5.2023. V
yhlásenie zamestnanec predkladá správcovi dane (daňovému úradu).  Prílohou vyhlásenia je potvrdenie, ktoré vydal zamestnávateľ, kde je uvedené, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa zúčtovanie vykonalo, bola zamestnancovi zrazená.

Otázka č. 2 – Podanie vyhlásenia za rok 2022
Podám vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane za rok 2022 až 3.5.2023. Budú finančné prostriedky poukázané neziskovej organizácii, keď nebolo vyhlásenie podané do 2.5.2023?
Odpoveď
Nie, nakoľko vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane nebolo podané najneskôr dňa 2.5.2023.

Otázka č. 3 – Podanie vyhlásenia za rok 2022
Podala som za rok 2022 daňové priznanie k dani z príjmov, v ktorom som zabudla vypísať vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Môžem podať ešte do 2.5.2023 vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane na samostatnom tlačive?  
Odpoveď
Nie, ak daňovník podal daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022, nemôže už podať samostatné vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane. Môže však podať opravné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022, v ktorom vyplní aj vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. Toto opravné daňové priznanie však môže podať iba do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania, teda do 31.3.2023, ak si podaným oznámením nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane nie je možné podať cez dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022.