12. marca 2017

Školská jedáleň

Školská jedáleň poskytuje stravu žiakom slovenskej a maďarskej školy. Okrem žiakov základných škôl, hotelovej akadémie a ich učiteľov, sa u nás stravujú aj cudzí stravníci, zamestnanci Miestneho úradu Podunajských Biskupíc, pracovníci okolitých firiem a dôchodcovia. Strava je pestrá, vyvážená a veľmi chutná.

Vedúcou školskej jedálne je pani Iveta Straková.


Na základe VZN č. 5, zo dňa 11. 06. 2019, mestskej časti Podunajské Biskupice, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v základných a materských školách bolo vydané záväzné nariadenie:

– dotácia na stravu je určená primárne na zabezpečenie obeda, finančné pásmo: 3

  1. stupeň – suma za obed 1,21 eur
  2. stupeň – suma za obed 1,30 eur

– réžia: 10,00 eur mesačne, pri odobratí minimálne jedného obeda.

Príspevok na režijné náklady uhrádza zákonný zástupca aj pre stravníkov, ktorým je umožnená donáška hotového pokrmu do školskej jedálne.

Režijný príspevok je nevratný.

Na základe novely  zákona 544/2010 Z. z., sa dotácia poskytne v sume 1,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti a odobralo obed.


Číslo účtu školskej jedálne v tvare IBAN:   SK 89 1100 0000 0026 24705606

  • platby je možné realizovať bankovým prevodom – do správy pre prijímateľa uveďte meno, triedu žiaka, variabilný symbol Vám bude pridelený,
  • poštovou poukážkou, avíza o zrealizovaní platby elektronickým bankovníctvom, ako aj potvrdenia o zaplatení prostredníctvom pošty, je nutné priniesť a prevziať si lístky.

Platba sa uhrádza mesiac vopred – najneskôr do 20. dňa v mesiaci.


Úradné hodiny:                                                                               

Pondelok – Piatok  v čase od 12,00 do 14,00 hod. (osobne; telefonicky)

 

° ° °

Spôsob prihlásenia a odhlásenia stravy:

  •  vopred deň, najneskôr do 14,00 hod.
  •  telefonicky na tel. čísle 02/ 45 24 86 75

Neodhlásená strava:

Ak žiak, ktorý je prihlásený na stravovanie a z nejakého dôvodu sa nezúčastní vyučovacieho procesu, zároveň si neodhlási stravu – obed, nepríde na obed – dotácia od štátu mu priznaná nebude a celú sumu uhrádza zákonný zástupca.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná, ani vecná náhrada neposkytuje.