31. marca 2020

Projekty Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a jeho priamo riadených organizácií

Projekt Digiškola poskytuje komplexné nástroje na zefektívnenie tvorby Školských vzdelávacích programov (ŠkVP) pre materské, základné a stredné školy.
Informačný systém (IS) projektu obsahuje:
– všetky inovované ŠVP – školám sa tak zjednodušuje vyhľadanie a spracovanie nových ŠkVP
– nástroj automatickej kontroly vytvorených ŠkVP – systém skontroluje súlad ŠkVP voči ŠVP
Program je bezplatný a škola si nemusí inštalovať a ani kupovať žiadny program, pretože funguje prostredníctvom webového sídla.
 
eAKTOVKA je portál, ktorý sprístupňuje učebnice v digitálnej forme žiakom a učiteľom základných a stredných škôl. Učebnice sú prístupné bezplatne a pre všetkých, ktorí sa na portáli zaregistrujú. Okrem digitálnych verzií učebníc nájdu žiaci a rodičia na portáli aj ďalšie voľne prístupné učebné materiály a odporúčanú literatúru.
 
Hlavným cieľom projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“. O jeho cieľoch a aktivitách sa dočítate na stránke projektu.
 
Vzdelávací portál Stredného odborného vzdelávania poskytuje svojim užívateľom prístup k digitálnym vzdelávacím objektom pre odbory: Chémia, Elektrotechnika, Poľnohospodárstvo, Potravinárstvo, Spracúvanie dreva, Stavebníctvo a Strojárstvo. Digitálny obsah v plnej funkcionalite je určený výhradne žiakom a učiteľom stredných odborných škôl v Slovenskej republike po pridelení prístupových práv. 
 
V rámci projektu Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania bol vytvorený funkčný elektronický testovací systém e-Test, ktorého súčasťou je banka úloh a moduly pre tvorbu a hodnotenie úloh a reportovanie výsledkov školám. Učitelia si môžu sami zostavovať tzv. učiteľské testy z úloh uložených v databáze: https://www.etest-nucem.sk/ucitel/https://www.etest-nucem.sk/student/. Ide o modernú, pre žiakov atraktívnu, formu spätnej väzby učiteľovi a hodnotenia vedomostí žiakov nielen na konci vzdelávacieho stupňa, ale aj v priebehu školského roka.

Antidopingová agentúra Slovenskej republiky ponúka pre športovcov a sprievodný tím kurz v digitálnej forme. V priebehu kurzu bude jednoduchou formou vysvetlená problematika dopingu a priebeh dopingovej kontroly a svoje vedomosti si následne môžete overiť v on-line kvíze. Po jeho úspešnom zvládnutí je možnosť vytlačenia certifikátu.
 
Národný ústav celoživotného vzdelávania Modulové vzdelávacie programy pre rôzne priemyselné odvetvia. V prípade záujmu o vzdelávanie, prvý krok je zaregistrovanie sa ako užívateľ – frekventant do portálu. Táto registrácia je nezáväzná. Po prihlásení sa do portálu, sa budete môcť  prihlásiť do vzdelávacích programov, navštevovať, prezerať  multimediálny obsah alebo zúčastňovať  sa on-line konferencií.
 
 
Ostatné
 
ŠKOLA NA DOTYK je projekt EDULAB, ktorý vznikol s cieľom overenia využitia a prínosu dotykových technológií vo výučbe a v prostredí bežných škôl. Výsledkom projektu je vyše 500 voľne dostupných vzdelávacích materiálov, ktoré sú výstupmi učiteľov v praxi.
 
HiSTORY je program RTVS, ktorý prostredníctvom krátkych, výstižných a pútavých animácií ponúka množstvo informácií z dejín Slovenska aj zo sveta. Naučiť sa niečo o dejinách nikdy nebolo jednoduchšie a zábavnejšie.
 
Video s názvom Veľká hospodárska kríza v roku 1929 poskytuje zrozumiteľné a vizuálne uhladené rozprávanie analyzujúce príčiny a dôsledky smutne známeho ekonomického krachu.