7. júla 2021

Výchovný poradca

Hlavný cieľ práce výchovného poradcu: 

Poskytovanie poradenských služieb v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov.

Počas celého školského roka poskytuje výchovný poradca školy konzultácie:

  • triednym učiteľom pri hľadaní a odstraňovaní problémov v triednych kolektívoch,
  • rodičom žiakov, ktorí majú problémy s prospechom a so správaním.

Činnosť výchovného poradcu:

  • poradenská činnosť – poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,
  • konzultačná činnosť – zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných školách a možnostiach voľby povolania,
  • koordinačná činnosť – zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom. Tiež je hlavným koordinátorom Testovania 5 a Testovania 9.   

Jedna z kľúčových úloh výchovného poradcu je profesijná orientácia žiakov na SŠ – začína sa v máji stretnutím so žiakmi 8. ročníkov – oboznámenie, vyplnenie vstupných údajov a výber strednej školy. Do konca júna sa vstupné údaje odošlú do výpočtového strediska.

Pokračuje sa v 9. ročníku, kde od začiatku školského roka monitorujeme záujem žiakov o SŠ.

V mesiacoch november a február sa posielajú nové zbery záujmov žiakov o stredné školy do výpočtového strediska.

Rodičia spolu so žiakmi môžu pre ľahšie rozhodovanie navštíviť Deň otvorených dverí na príslušnej strednej škole.

Pre ľahšie rozhodovanie pozýva naša škola zástupcov okolitých stredných škôl, aby prezentovali svoje odbory.

V apríli sa po potvrdení prihlášky žiakom, rodičom, lekárom a riaditeľom školy posiela na príslušnú strednú školu.

Na prihlášku sa uvádza prospech žiaka: koncoročné – 6., 7., 8., polročné 9. a výsledky Testovania 9.

 

Kontakt

Meno: Mgr. Júlia OPÁLKOVÁ
Email: jullys18@gmail.com
Telefón: +421 2 456 44 715
 

Konzultačné hodiny

Utorok  11:00 h – 12:00 h 

(v prípade potreby podľa dohody)


 

> Základné informácie k Testovaniu 9 pre školský rok 2022/2023 

>> Zoznam učebných odborov a študijných odborov pre školský rok 2023/2024 

>>> Profilové predmety na prijímacie skúšky na stredné školy pre školský rok 2023/2024 

>>>> Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024 

>>>>> Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka pre školský rok 2023/2024

 


Ako si vyberať strednú školu?

| VIAC »

°     °     ° 

Duálne vzdelávanie

 

°     °     °

Neviem si vybrať strednú školu

 

°     °     °

Mapa regionálneho školstva