6. novembra 2021

Školský špeciálny pedagóg

 • sa podieľa na vypracúvaní individuálneho plánu vzdelávania dieťaťa a na jeho výchove a vzdelávaní,
 • poskytuje individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby,
 • poskytuje zákonným zástupcom konzultačné
  a poradenské služby. V nadväznosti na individuálny plán vzdelávania dieťaťa plní jeho čiastkové ciele v rodine,
 • poskytuje konzultácie, odborné poradenské služby
  a metodickú pomoc pedagógom,
 • sprostredkúva informácie a styk s poradenskými zariadeniami,
 • predkladá návrhy a podnety na skvalitnenie
  a zefektívnenie výchovno-vzdelávacej práce so zdravotne postihnutými deťmi a s deťmi so špeciálnopedagogickými potrebami.

Zo slovníka špeciálneho pedagóga

Dyslexia
– vývojovo znížená schopnosť naučiť sa správne čítať.

Dysgrafia
-špecifická vývinová porucha písania, pri ktorej ide o poruchu písania písmen, slov a viet, o vývinovo zníženú schopnosť až neschopnosť osvojiť si písanie. Táto porucha postihuje grafickú a nie obsahovú stránku písomného prejavu.

Dysortografia
– špecifická vývinová porucha pravopisu. Ide o narušenú, obmedzenú schopnosť osvojiť si gramaticky správne písanie, uplatňovať pravidlá pri písaní.
Dyskalkúlia
– štrukturálna porucha matematických schopností, výrazná porucha špeciálnych schopností pre matematiku.

ADHD
– vývojová porucha charakteristická pre určitý vek dieťaťa neprimeraným stupňom pozornosti, hyperaktivity a impulzivity.

ADD
– porucha pozornosti (najmä v zameraní pozornosti na informačný proces) bez impulzivity a hyperaktivity.

Školská integrácia
– v zmysle zákona, je výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triedach ostatných škôl okrem tried v špeciálnych školách.

Individuálna integrácia
– žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú zaraďovaní do tried a výchovných skupín s ostatnými žiakmi školy a sú vzdelávaní podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, pričom učebné osnovy a výchovné postupy sú prispôsobené ich potrebám.