2. februára 2023

Mapa školských obvodov

Momentálne mapa zobrazuje všetky základné školy nachádzajúce sa na území mesta. V prípade základných škôl, ktorých zriaďovateľom sú mestské časti, sú v mape zaznamenané aj školské obvody.  

Prečo je dôležité vedieť váš školský obvod? Žiak totiž plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. 

V prípade, že sa hlási do základnej školy mimo tohto obvodu, môže ju plniť so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási.