Rozhodnutie zriaďovateľa o obnove vzdelávania na základných školách

Vedenie ZŠ Biskupická 21 oznamuje svojim žiakom a ich rodičom (zákonným  zástupcom), že žiaci 1. – 4. ročníka budú pokračovať vo vzdelávaní prezenčnou formou (chodia do školy) podľa upraveného rozvrhu hodín. Zmeny týkajúce sa rozvrhu hodín vždy včas oznámi triedny učiteľ zákonnému zástupcovi žiaka.

Žiaci 5. – 9. ročníka pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa pokynov MŠ SR zo dňa 23.10.2020. Školské vyučovanie v základných školách sa v týchto ročníkoch do obdobia vianočných prázdnin nebude obnovovať.

Činnosť v ŠKD a stravovanie v ŠJ pokračujú vo svojom režime.

Pri organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu budú zabezpečené všetky potrebné personálne a materiálne podmienky a hygienicko-epidemiologické opatrenia.