Učenie cez prázdniny alebo prázdniny bez učenia?

Vášho malého prváčika čakajú prvé letné prázdniny a vy sa už určite tešíte, že čítanku a zošity najbližšie 2 mesiace neuvidíte. Ale niekde v kútiku duše vás prepadne zlý pocit a pýtate sa, či by nebolo úplne od veci trošku si spolu s dieťaťom nadobudnuté vedomosti utvrdiť a z času na čas si prebraté učivo zopakovať. Alebo má dieťa využiť tento čas radšej na oddych a načerpanie nových síl?

Názory na túto tému sa diametrálne odlišujú

Jednoznačný postoj k tejto problematike nemôžem zaujať ani ja, hoci som učiteľka. Skôr si myslím, že to závisí od konkrétneho dieťaťa a od viacerých okolností. Poďme sa pozrieť na niektoré z nich.

Kedy má zmysel učiť sa cez prázdniny?

Prázdniny sú časom oddychu a pokoja od školy, ktorý deťom právom patrí. Napriek tomu môže mať zmysel neodložiť školu a učenie úplne bokom. Kedy?

Deti, ktoré majú v prvom ročníku problémy s učením a musia vynaložiť veľké úsilie pri čítaní, písaní alebo počítaní, zabudnú polovicu z toho, čo sa naučili, veľmi rýchlo.

Mnohí rodičia detí – prvákov, ktorí mali počas školského roka problémy s čítaním, by vedeli rozprávať o tom, že ich dieťa počas letných prázdnin zabudlo takmer všetky krvopotne sa naučené písmená. Frustrácia týchto rodičov a detí býva potom po prázdninách veľká a dieťa je len ťažké primäť znovu k učeniu.

Pri učení prechádzame rôznymi štádiami. Najskôr sa v našom mozgu vytvárajú prvé slabé spojenia medzi nervovými bunkami. Tieto sa vďaka opakovaniam neustále zosilňujú – najmä vtedy, keď medzi opakovaniami neubehne veľa času. Po viacerých učebných procesoch sa vytvárajú silné, stabilné spojenia – napríklad medzi písmenom a k nim náležiacou hláskou. Ak je spojenie dostatočne stabilné, už sa s veľkou pravdepodobnosťou nezabudne.

Ak by vás vysťahovali na 20 rokov na nejaký ostrov, kde by neboli žiadne knihy ani časopisy, po návrate by ste aj tak vedeli ešte vždy plynulo čítať. Spojenia medzi písmenami a hláskami ste si predtým nacvičili natoľko dostatočne, že sa stali rezistentnými voči zabudnutiu.

To isté môžeme pozorovať ako dospelí aj pri určitých schopnostiach alebo zručnostiach: Ak ste pravidelne počas piatich rokov šoférovali auto, môžete si dať 10 rokov pauzu a po jednom až dvoch dňoch cviku môžete opäť vyraziť na cesty. Ak si však urobíte „vodičák“ a následne nebudete  päť rokov jazdiť, budete potom veľmi neistí a veľa vecí sa budete musieť učiť nanovo.

Deti, ktoré si v prvom ročníku osvojili písmenká úplne bez problémov, disponujú už stabilnými spojeniami – preto nebude pre ne žiaden problém užívať si prázdniny (aj keď práve týmto deťom väčšinou dobre padne prečítať si nejakú tú knižku).

Deti, ktoré však mali v prvom ročníku problém s čítaním, disponujú väčšinou len nestabilnými spojeniami a majú preto oveľa menšiu motiváciu dobrovoľne niečo čítať. Aby nedošlo po prázdninách k veľkému šoku a sklamaniu, bolo by vhodné, keby dieťa v tomto prípade využilo čas prázdnin okrem oddychu i na učenie.

Ako rodičia si môžete položiť nasledujúce otázky:

•    Ako išlo môjmu dieťaťu učenie za posledné tri mesiace?
•    Má v niektorých oblastiach aj po ukončení školského roka ešte určité nedostatky?

Ako sa učiť cez prázdniny?

Ak ste spozorovali, že vaše dieťa má v dôležitých oblastiach (čítanie a písanie písmen, znalosť číslic, sčítanie a odčítanie a pod.)  ešte problémy, je v nich neisté a hrozí rýchle zabudnutie, môžete využiť prázdniny na to, aby:

  • ste udržali dosiahnutú vedomostnú úroveň dieťaťa a predišli tak zabúdaniu,
  • ste si spolu s dieťaťom zopakovali, príp. doplnili dôležité obsahy, ktoré ešte dieťa neovláda.

Dbajte ale bezpodmienečne na tom, aby učenie nenarúšalo prázdninovú atmosféru. Dá sa to urobiť tým, že si ohraničíte čas učenia a zaradíte ho do denného režimu tak, aby dieťa nemuselo prerušiť svoje prázdninové aktivity.

V závislosti od dieťaťa a jeho problému s učením môžete vybrať jednu z nasledujúcich dohôd:

•    Budeme si čítať 10 minút pred spaním.
•    Budeme si vždy po obede opakovať matematiku v časovom trvaní 10 minút.
•    Vždy po raňajkách ti nadiktujem diktát.
Ak má dieťa problémy vo viacerých oblastiach, môžete učenie striedať:
•    V pondelok, v stredu a v piatok budeme čítať 10 minút, v utorok a vo štvrtok budeme trénovať matematiku.

Dieťa sa nemusí učiť počas celých prázdnin. Môžete mu napríklad nechať voľný prvý a posledný týždeň. 

Ako motivovať dieťa k učeniu?

Deti sa väčšinou nechajú v rozhovore ľahko motivovať k tomu, aby sa aj cez prázdniny trochu učili. Môžete sa ich napríklad opýtať: „V prvej triede si sa toho naučil veľmi veľa. Všetky písmená! Teraz ťa čakajú dlhé prázdniny a bolo by dobré, keby si si ich ešte aj po nich pamätal. Čo myslíš, bolo by možné, keby si si cez prázdniny trochu čítal?“ 

Deti zvyknú žartom odpovedať vždy „áno“ – a keď sa ich opýtate, koľko času sú ochotní tomu venovať, väčšina z nich bude odpovedať: „Tak hodinku za deň?“ Na to môžete odpovedať: „Nóó, hodina je ale dosť veľa. Mne by sa celkom páčilo, keby si sa každý deň učil tak 10 minút. Súhlasíš?“

Aj tu budú mnohé deti dobrovoľne súhlasiť. To ale nemusí automaticky znamenať, že keď „pôjde do tuhého“, budú ešte vždy nadšené – ale toto je určitý začiatok. Tento rozhovor môžete potom ukončiť zmluvou. Deti a rodičia sa v nej dohodnú, čo, kedy a ako sa bude učiť.

A keďže je dieťa ochotné učiť sa, hoci mu to škola priamo nenariaďuje, môžeme ho za to trošku odmeniť. Môže napríklad zostať o 10 minút dlhšie hore, zahrať sa večer s ockom 15 minút alebo mu doprajete dlhšiu rozprávku na dobrú noc. S materiálnymi odmenami by sme mali byť opatrní, ale aj  tu môžeme byť kreatívni.

TIP pre vás:

Mama, ktorej dieťa túžilo po hrade – stavebnici, ju kúpila ešte pred prázdninami a rozdelila dieliky na 25 častí. Po každom čítaní dostalo dieťa zopár dielikov a počas prázdnin postupne vyrastal hrad. Dieťa bolo po prázdninách pyšné a návštevám vždy hovorilo: „Ten som si zaslúžil čítaním!“

Učenie hrou

Učiť sa možno i bez učebníc. Malý školák si môže zopakovať a utvrdzovať osvojené vedomosti i hravou a nenásilnou formou. Bude mať pritom dobrý pocit z toho, že niečo vie, nie pocit viny, že niečo zabudlo.

Ponúkame vám na to niekoľko nápadov:

•    Posielajte pohľadnice z výletov, pričom ich budú písať vždy iba deti.
•    Požiadajte deti, aby vám napísali krátky list z tábora alebo prázdnin u babky.
•    Deti si môžu písať denník – stačia 2-3 vety denne.
•    Spoločné prázdninové čítanie, kedy sa budete pri čítaní s dieťaťom striedať.
•    Dieťa môže počítať, koľko má buchiet na tanieri, koľko jeho súrodenci a rodičia a koľko buchiet mama urobila dohromady.
•    V aute môžete spievať všetky pesničky, ktoré sa dieťa počas školského roka naučilo.
•    V lese môžete poznávať stromy a zvieratá.
•    Navštívte múzeum a potom si rozprávajte, čo ste videli a kto si zapamätal viac zaujímavostí.

UČENIE CEZ PRÁZDNINY V KOCKE

Ktoré deti by sa mali učiť?

Iba tie, ktoré v nejakom predmete výrazne zaostávali.

Kedy začať?

Určite nechať dieťaťu aspoň týždeň aktívneho oddychu.

Čo deti učiť?

Len zopakovať látku, ktorú už poznajú, nikdy nie novú.

Ako?

Ideálne formou hry a nie dlhšie ako 15 minút denne.

Uložiť odkaz do záložiek.