Letná škola 2022

Letná škola je súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia počas epidémie COVID 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v školách. 

Hlavným cieľom Letných škôl 2022 je podpora škôl pri ich organizácii aktivít na  vyrovnanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, vrátane žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a na integráciu žiakov prichádzajúcich z Ukrajiny.

Nekopíruje klasickú výučbu, ale stimuluje výchovno-vzdelávací proces formou zážitkového, hravého a tvorivého učenia sa a poskytne možnosť adaptácie žiakov na začatie nového školského roka po stránke vzdelávacej, socializačnej a výchovnej.

Letná škola sa ukázala ako výborný doplnok bežného školského roka, ktorý pomôže deťom zlepšiť si zručnosti a vyplniť letné dni zmysluplnými aktivitami..

ĎAKUJEME všetkým zúčastneným, organizátorom a pánovi starostovi a prajeme ešte krásne prázdniny!


Uložiť odkaz do záložiek.