Krízový štáb rozhodol: Zákaz vychádzania sa predlžuje až do…!

Vláda v stredu 28. októbra 2020 predĺžila obmedzenie pohybu na Slovensku až do 8. novembra. Zákaz vychádzania stále nebude platiť medzi 1. až 5. hodinou, rovnako pre ľudí s negatívnym testom na ochorenie COVID-19. Nové výnimky zo zákazu budú platiť od pondelka 2. novembra.  

Negatívny test budú obyvatelia deklarovať výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu vykonanom v rámci operácie Spoločná zodpovednosťTesty musia byť vykonané od 29. októbra do 1. novembra.
V prípade osôb pôsobiacich v bezpečnostnom systéme SR, štátnozamestnaneckom pomere, vykonávajúcich prácu vo verejnom záujme či napríklad príslušníkov záchranných a bezpečnostných zborov, alebo ozbrojených zborov plniacich úlohy na úseku krízového riadenia môže byť test vykonaný aj o deň skôr.

Ďalšie výnimky:

  • Výnimka platí i pre deti do desať rokov.
  • Bez negatívneho testu si bude možné počas zákazu vychádzania zabezpečiť nevyhnutné základné životné potreby ako nákup potravín, liekov, drogérie, pohonných hmôt či krmiva pre zvieratá.
    Výnimka sa týka aj cesty do zdravotníckeho zariadenia s cieľom neodkladného lekárskeho vyšetrenia alebo preventívnej prehliadky vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzným a cestu späť.
  • Taktiež  možno ísť bez negatívneho testu na pohreb blízkej osoby, uzavrieť manželstvo, či ísť na krst. Platí to aj pri ceste s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na ňu odkázaný.Taktiež na cestu za účelom absolvovania RT-PCR testu na COVID-19 a spiatočnú cestu.
  • Výnimka je aj na prechádzku so psom alebo mačkoudo 100 metrov od miesta bydliska a na cestu s cieľomstarostlivosti o hospodárske zvieratá.
  • Rodičia budú môcť svoje deti zaniesť do jaslí či do materskej školy.Výnimka zo zákazu sa týka aj cesty do školy v prípade žiakov nultých ročníkov, prvého až štvrtého ročníka základnej školy, základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ako aj cesty do a zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
  • Zákaz vychádzania neplatí ani pre ľudí, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a majú o tom doklad nie starší ako tri mesiace.Rovnako pre tých, ktorým bolo diagnostikované v období od 1. augusta do 15. októbra 2020.
  • Výnimku zo zákazu majú aj osoby, ktorých zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožní vykonanie testu.Platí aj pre ľudí so stredne ťažkým alebo ťažkým mentálnym postihnutím, ľudí so závažnou poruchou autistického spektra alebo ľudí s ťažkým, vrodeným alebo získaným imunodeficitom. Rovnako aj pre onkologických pacientov, ktorých by obmedzenie mohlo vystaviť riziku omeškania pravidelnej alebo naplánovanej terapie.
  • Vláda súčasne odporučila  hlavnému hygienikovi vydať vyhlášku, ktorou uloží povinnosť relevantným subjektom, napríklad zamestnávateľom či prevádzkovateľom, vyžadovať potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikát s negatívnym výsledkomantigénového testu z plošného testovania.

Detailné informácie obsahuje vládne uznesenie č. 693/2020, ktoré bude zverejnené v Zbierke zákonov SR.

zdroj: Karikatúra denníka SME (kreslí Mikuláš Sliacky)