Nový školský rok 2020/2021 je tu! Ako sa začne a čo všetko so sebou prinesie?

2. september 2020 je dňom,  kedy sa všetci žiaci základných škôl povinne  vracajú do školských lavíc. Nový školský rok sa nielen pre nich začne v režime, ktorý bude v každej škole zohľadňovať protiepidemické opatrenia.

Ako bude teda vyzerať začiatok školského roka 2020/2021?

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nechce z dôvodu šírenia koronavírusu zatvárať školy (od materských škôl  až po vysoké školy) celoplošne.Vytvorilo preto manuál, ktorý určuje základné prevádzkové podmienky v školách a školských zariadeniach (vrátane materských škôl, základných umeleckých škôl či školských jedální) počas trvania opatrení proti pandémii ochorenia  COVID-19. Manuál k organizácii a podmienkam výchovy a vzdelávania v školách na školský rok 2020/2021 je rozdelený pre každý typ školy na niekoľko fáz, ktoré môžu v školách počas školského roka nastať.

Každá fáza má farebné označenie – symboliku semaforu – ide o tzv. koronavírusový semafor.

SEMAFOR PRE ŠKOLY

  • Zelená fáza predstavuje stav, kedy škola nemá podozrivého ani pozitívneho žiaka či pedagóga alebo nepedagogického zamestnanca školy – školy fungujú v štandardnom režime.

 

  • Oranžová fáza zachytáva situáciu, kedy má škola podozrivého žiaka alebo zamestnanca – školy dodržiavajú prísnejšie hygienické opatrenia.

 

  • Červená fáza obsahuje opatrenia v prípade dvoch a viacerých potvrdených prípadov COVID-19 u žiakov alebo zamestnancov školy – prezenčné vyučovanie žiakov 1. – 5. ročníka a dištančné vzdelávanie žiakov druhého stupňa; škola sa riadi pokynmi RÚVZ.

V čase od 02.09. 2020 do 14.09.2020 je používanie rúšok v interiéri školy resp. školského zariadenia pre žiakov 2. stupňa, rúšok/štítov pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov povinné. Pre žiakov 1. stupňa sú rúška odporúčané. 

Dôležité je dodržovať zásady R – O – R (ruky – odstup – rúško)

Rúško je opatrením na obmedzenie priestorovej distribúcie kvapôčok telesných tekutín.

Odstup je opatrením smerujúcim k minimalizácii osobných kontaktov a na obmedzovanie skupinových aktivít napr. pri službách žiakom a zamestnancom.

Ruky sú opatrenia eliminujúce prenos infekcie z kontaminovaného povrchu na sliznice. Okrem osobnej hygieny sú ďalšími opatreniami aj čistenie kontaktných povrchov a minimalizácia bodov s frekventovaným dotykom.

Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú, s výnimkou žiakov prvého ročníka základnej školy. Žiaka môže v budove školy sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.

Žiadame Vás nezhromažďovať sa pred školou.

Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20.09.2020 nevyužívajú.


Zákonný zástupca:

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.

  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020/2021.

  • Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu (príloha č. 1) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné Vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).

  • Pri podozrení na ochorenie žiaka najprv kontaktuje všeobecného lekára len telefonicky, nekontaktuje RÚVZ.

  • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.Čo ešte treba urobiť pred nástupom dieťaťa do školy?

 

Zákonný zástupca dieťaťa vyplní nasledovné vyhlásenia:

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred  začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (.pdf)

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 2020/2021 (.pdf)

 

Vyplnené tlačivá odovzdá rodič dieťaťa pri nástupe do školy dňa 2. septembra 2020. Pokiaľ rodič (zákonný zástiupca) nemá možnosť si uvedené potrebné tlačivá vytlačiť, môže si ich vyzdvihnúť priamo v škole u triedneho učiteľa žiaka.

Vyhlásenie o bezinfekčnosti predkladá zákonný zástupca dieťaťa po každom prerušení školskej dochádzky v trvaní viac ako 3 dni.