Oznam zriaďovateľa o zápise do prvých ročníkov základných škôl

Zápis detí do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti

Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční:

12. apríla (piatok) 2024 od 14.00 do 18.00 h
13. apríla (sobota) 2024 od 8.00 h do 12.00 h


Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko.

Školské obvody sú určené Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2024 zo dňa 13. 02. 2024, o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Podunajské Biskupice.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode podľa trvalého bydliska.

Prihláška na vzdelávanie v základnej škole sa podáva na formulári podľa vzoru schváleného a zverejneného ministerstvom školstva. Základná škola zverejní podrobné informácie o spôsobe, čase a konkrétnych podmienkach zápisu.


Uložiť odkaz do záložiek.