Zápis do 1. ročníka na školský rok 2024/2025 na ZŠ Biskupická 21 

 Vážení rodičia budúcich prvákov! 

Termín zápisu:  Zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025 sa bude konať: 

 

12. apríla 2024 (piatok) od 14:00 hod. do  18:00 hod. v  ZŠ Biskupická 21

13. apríla 2024 (sobota) od 8:00 hod. do  12:00 hod. v  ZŠ Biskupická 21

Elektronický zápis bude možný od 26. marca 2024. 

 

 

Zapisujú sa deti a narodené od 1.9.2017 do 31.8.2018 a deti, ktoré mali v minulom školskom roku  odklad školskej dochádzky.    

Zápis bude prebiehať za prítomnosti zákonných zástupcov spolu s dieťaťom. 

Rodič je povinný zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky  do školského obvodu, do ktorého patrí podľa trvalého bydliska!!! 

 

Pri zápise dieťaťa základná škola vyžaduje: 

  • osobné údaje o dieťati – meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť 
  • osobné údaje zákonných zástupcov – titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, spôsobilosť na právne úkony, adresa bydliska a druh pobytu, kontakt na účely komunikácie, dosiahnuté vzdelanie. 
  • na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a občianske preukazy zákonných zástupcov 

 

Postup pri zápise detí na základnú školu bude nasledovný: 

  • Rodič (zákonný zástupca žiaka) vyplní a odošle on-line elektronickú prihlášku, ktorá je na stránke školy, a to najneskôr do 11. 4. 2024 do 17:00 hod;  
  • Škola si prihlášku vytlačí a v čase zápisu ju zodpovedný zamestnanec skontroluje so zákonnými zástupcami dieťaťa priamo v škole, následne ju rodičia (zákonní zástupcovia) podpíšu. 

Podpisovanie rozhodnutia o prijatí do školy obidvoma zákonnými zástupcami sa uskutoční do konca mája po ukončení zápisu – termín a čas Vám oznámime. 

Rodičia, ktorí nemajú možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, vypíšu prihlášku  v papierovej podobe priamo na zápise (tlačivo „Prihláška do 1. ročníka“ dostanú v škole). 

Prihláška musí byť podpísaná obidvoma rodičmi! 

Ak nemôžu prísť k zápisu obaja zákonní zástupcovia, môžete si prihlášku vytlačiť dopredu a priniesť ju podpísanú oboma zákonnými zástupcami. 

Ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať  len jeden, vypíšte písomné vyhlásenie:  Písomné__vyhlásenie – dohoda_zákonnych_zástupcov. 

Termín  zápisu je záväzný, preto Vás  žiadame o jeho dodržanie.  

Pri vypĺňaní Prihlášky do 1. ročníka je veľmi dôležité správne vyplniť kontakty (telefonické,       e-mailové)  na rodičov (zákonných zástupcov dieťaťa).   

 

ODKLAD POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY 

Odklad povinnej školskej dochádzky zákonný zástupca nežiada od riaditeľa školy. 

Zákonný zástupca požiada riaditeľku materskej školyo pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ. 

Je však nutné prísť aj na zápis do 1. ročníka základnej školy a následne písomne doručiť ZŠ informáciu (najneskôr do 31. mája 2024) o vydaní Rozhodnutia o pokračovaní dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní. 

 

ZÁPIS DIEŤAŤA SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolu s písomnou žiadosťou (t. j. prihláškou) predkladá aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstvaa prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.  

 

PREDČASNÉ ZAŠKOLENIE DIEŤAŤA 

Ak je dieťa zrelé na povinnú školskú dochádzku, je možné ho zapísať do 1. ročníka,  ale podmienkou je, že rodič pri zápise dodatočne doloží súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie spolu so súhlasným vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast. Zákonný zástupca ich doručí dodatočne do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do školy, najneskôr do 31.mája 2024. Podpisovanie rozhodnutia o prijatí  do školy obidvoma zákonnými zástupcami sa uskutoční najneskôr do 15. júna po ukončení zápisu – termín a čas Vám oznámime. 

Ďakujeme za spoluprácu a tešíme sa na stretnutie s Vami! 

Uložiť odkaz do záložiek.