Zápis do 0. a 1. ročníka


Nultý ročník. Dať ho do školy alebo nedať? Dať!

 

Zákon 245/2008 Z.z., § 19, odstavec 6.: 

Nultý ročník základnej školy je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť, pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia a vzhľadom na sociálne prostredie nie je u nich predpoklad zvládnutia vzdelávacieho programu prvého ročníka základnej školy.

 

 • Čo je úlohou nultého ročníka?

Úlohou nultého ročníka je pomôcť dieťaťu dozrieť tak, aby bolo schopné riadne sa začleniť do vyučovania a zvládlo požiadavky prvého ročníka ZŠ.

 • Kto zriaďuje nultý ročník?

Nultý ročník zriaďuje na zriaďovateľ školy /obec, cirkev…/, ktorým to umožňuje metodický pokyn Ministerstva školstva.

 • Kto rozhoduje o prijatí dieťaťa do nultého ročníka?

O prijatí rozhodne riaditeľ školy, odporučiť to môže aj materská škola na základe psychologického vyšetrenia, no vždy so súhlasom rodiča.

 • Aký vek musí mať dieťa, aby ho bolo možné zapísať do nultého ročníka?

Do nultého ročníka sa zaraďujú deti, ktoré k 1. septembru dosiahnu fyzický vek 6 rokov.

 • Čo je podmienkou pre prijatie dieťaťa do nultého ročníka?

Podmienkou prijatia je odborné psychologické vyšetrenie a odporučenie obvodného všeobecného lekára pre deti a dorast.

 • Koľko detí môže mať minimálne a maximálne trieda nultého ročníka?

Trieda sa zriaďuje pri minimálnom počte 8 detí, maximum je 16 žiakov.

 • Ako prebieha vyučovanie?

Vyučovanie prebieha v klasických vyučovacích hodinách alebo v blokoch podľa potrieb detí.

 • Môže dieťa navštevujúce nultý ročník chodiť do školskej družiny?

Áno, takéto dieťa môže byť normálne prijaté do školského klubu, malo by potom chodiť aj na obedy do školskej jedálne. Môže sa tiež začleniť do krúžkov v popoludňajších hodinách.

 • Ako sa berie nultý ročník základnej školy v ponímaní školskej dochádzky?

Absolvovanie nultého ročníka sa považuje za prvý rok školskej dochádzky.

 • Aké vyučovacie predmety majú deti v nultom ročníku?

Deti majú tieto predmety:

 • Rozvíjanie komunikačných schopností  
 • Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova  
 • Zmyslová výchova a základy matematických predstáv  
 • Telesná výchova  
 • Hudobno-pohybová výchova  
 • Pracovná výchova  

Súčasťou vyučovania sú rôzne námetové, didaktické a pohybové hry.

 • Čo sa dieťa malo naučiť v nultom ročníku?

Dieťa by sa malo naučiť:

 • rozvíjať slovnú zásobu
 • zvýšiť úroveň hygienických a samoobslužných činností
 • spolupracovať s deťmi a komunikovať s dospelými
 • prekonávať prekážky a byť zodpovedný sám sa seba
 • byť zrelšie ako osobnosť
 • rozvíjať svoju tvorivosť