Oznam o udelení riaditeľského voľna

Riaditeľka ZŠ Biskupická 21 v Bratislave v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa §150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje žiakom základnej školy riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov dňa:

18. novembra 2022 (piatok)

V tieto dni nebudú v prevádzke ani školské zariadenia (ŠJ, ŠKD). Informovaný o riaditeľskom voľne bol aj zriaďovateľ školy.


Uložiť odkaz do záložiek.