Ministerstvo školstva, zriadovateľ škôl pre MČ Podunajské Biskupice a riaditeľka školy ZŠ Biskupická 21 v Bratislave – ich usmernenia, nariadenia, oznamy a odporúčania k obmedzeniu šíreniu nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19.

Vážení rodičia, zverejňujeme obsah usmernenia, ktoré bolo doručené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so šírením vírusu, ktorý spôsobuje akútne respiračné ochorenie – vírusovú pneumóniu:

“V prípade, že žiaci alebo zamestnanci školy boli a vrátili sa v najbližšom období z oblasti, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

V prípade, že sa u týchto osôb prejavia symptómy (zvýšená teplota nad 38 °C, kašeľ, bolesti v hrdle), musia:

  • ostať doma, nechodiť k lekárovi,
  • kontaktovať svojho obvodného lekára, popísať mu symptómy,
  • riadiť sa jeho pokynmi.

MŠVVaŠ SR neodporúča organizovať exkurzie, výlety do miest, kde sa potvrdil výskyt vírusu.

Je potrebné dodržiavať preventívne opatrenia:

  • umývať si ruky pod tečúčou vodou aspoň 20 sekúnd, používať mydlo, prípadne dezinfekčné prostriedky vhodné pre styk s pokožkou na báze alkoholu,
  • nedotýkať sa očí, úst, nosa neumytými rukami,
  • pri kašľaní a kýchaní si zakrývať tvár papierovou vreckovkou, následne ju odhodiť do koša,
  • vyvarovať sa kontaktu s osobami, ktoré preukazujú príznaky kašľa, bolesti hrdla, teploty.

Pokiaľ sa u detí neprejavia príznaky ochorenia, nie je možné ich vylúčiť z vyučovania len z dôvodu, že sa vrátili z oblasti, kde sa potvrdil výskyt ochorenia.”


Zo strany školy boli prijaté nasledovné opatrenia:

  • poučenie žiakov o potrebe dodržiavať hygienické pravidlá,
  • zvýšenie koncentrácie čistiacich prípravkov – čistenie kľučiek, zábradlí, toaliet, vodovodných kohútikov (viackrát denne),
  • kontaktovanie rodičov pri prejave vyššie uvedených príznakov u detí.

 

Rozhodnutie-zriaďovateľa-o-obmedzení-činnosti-na-pracoviskách-MČ-Podunajské-Biskupice_09032020