Usmernenie vo veci prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu

Vážení rodičia/zákonní zástupcovia,

z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej výskytom ochorenia Covid-19 u žiaka našej školy budú od zajtra 12. marca 2021 priestory školy uzavreté a to až do odvolania.

Zákonní zástupcovia žiakov a zamestnanci školy sú povinní sledovať svoj zdravotný stav a v prípade náhleho nástupu ktoréhokoľvek z príznakov typických pre ochorenie COVID-19 (horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, náhly nástup straty chuti, čuchu, porucha chuti) bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a prípadne sa podrobiť odberu biologického materiálu.

Prerušením prevádzky školy sa prezenčná forma vzdelávania na 1. stupni týmto mení opäť na dištančnú, počas ktorej sú všetci dotknutí žiaci a zamestnanci školy povinní dodržiavať karanténne opatrenia ako: 
a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, náhly nástup straty chuti, čuchu, porucha chuti) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a podrobiť sa odberu biologického materiálu,

b) zostať v domácej izolácii alebo v izolácii v zdravotníckom zariadení,

c) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie),

d) zdržať sa cestovania,

e) zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem,

f) zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie,

g) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.

Aby teda žiaci mohli vôbec prísť̌ do školy alebo školského zariadenia za účelom absolvovania prezenčnej formy vzdelávania, je potrebné, aby spĺňali uvedené podmienky uznesenia vlády č. 123/2021 z 28. februára 2021, z čoho vyplýva aj podmienka testovania jedného zákonného zástupcu (rodiča) žijúceho v spoločnej domácnosti, čo je uvedené aj v COVID AUTOMATE a zohľadňuje to aj vyhláška Úradu verejného zdravotníctva č. 47/2021, ktorou sa nariaďujú́ opatrenia pri ohrození́ verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa.

Všetky aktuálne informácie budeme priebežne zverejňovať na našej webovej a facebook-ovej stránke školy.


Uložiť odkaz do záložiek.