Škola, rodič a pozitívny výsledok Ag samotestovania

Vážený rodič/zákonný zástupca,

vzhľadom na to, že sa nám v poslednom období zvýšil počet žiakov, ktorí mali pozitívny výsledok Ag samotestu, Vás chceme informovať ako v uvedenom prípade postupuje škola a rodič.

V súlade so ŠKOLSKÝM SEMAFOROM  na školský rok 2021/2022 vydanom MŠVVaŠ SR (aktualizácia 15.10.2021) v  prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania zostáva žiak doma a rodič kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup. Rodič oznámi škole (triednemu učiteľovi), že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.

Trieda žiaka, ktorý mal pozitívny výsledok Ag samotestu, naďalej chodí do školy, pokým nie je pozitívny výsledok žiaka potvrdený PCR testom. ( https://www.minedu.sk/data/att/21024.pdf )

Podľa § 3  ods.1 vyhlášky č.252/2021 V.v. SR sa všetkým osobám, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, počas obdobia dvoch dní predo dňom odberu vzorky biologického materiálu tejto osobe alebo dvoch dní pred objavením sa prvých klinických príznakoch ochorenia u tejto osoby do skončenia jej izolácie podľa § 2, sa podľa § 12 ods. 2 písm. f) zákona nariaďuje karanténa v domácom prostredí alebo v karanténnom ubytovacom zariadení.

( https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_252.pdf )

Akonáhle rodič oznámi  výsledok (pozitívny) PCR testu žiaka, kontaktuje  škola RÚVZ v Bratislave, ktorý určí ďalší postup, keďže z vyhlášky ani z pokynov MŠVVaŠ SR nie je celkom jasné, či sa posudzuje karanténa osôb, ktoré prišli do styku s pozitívnou osobou od pozitívneho výsledku domáceho Ag samotestu alebo výsledku PCR testu. Každý nahlásený pozitívny prípad žiaka rieši škola s RÚVZ v Bratislave individuálne.

Uložiť odkaz do záložiek.