Oznam pre rodičov a žiakov, ktorí sa vzdelávajú dištančne

Žiaci II. stupňa prechádzajú od 6.12.2021 do 17.12.2021 na DIŠTANČNÚ (ONLINE) FORMU VZDELÁVANIA, ktorá je pre každého žiaka povinná.

  • Ak nariadením regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu dôjde k zákazu vykonávania výchovno-vzdelávacieho procesu prezenčnou formou v triede alebo celej škole, prechádzajú žiaci na dištančné vzdelávanie.
  • Dištančné vzdelávanie prebieha podľa platného rozvrhu, ktorý je zverejnený v aplikácii EduPage. Vyučujúci jednotlivých predmetov vyučujú vybrané hodiny online prostredníctvom aplikácie Zoom. Hodiny, ktoré budú vyučované online označí vyučujúci v rozvrhu hodín piktogramom s kamerou aspoň dva dni pred konaním online hodiny. Žiaci počas online vyučovania môžu byť kedykoľvek vyzvaní na zapnutie si mikrofónu alebo web kamery (prezentácia, preskúšanie, test,…).
  • Na vyučovacie hodiny, ktoré sa nebudú vyučovať online, vyučujúci zadá pokyny a úlohy na samostatnú prácu.
  • Etická výchova/ náboženská výchova, telesná výchova, informatika, výtvarná výchova, hudobná výchova a technika  sa vyučovať online nebudú. Vyučujúci však môžu zadať motivačnú úlohu. Hodnotenie a klasifikácia jednotlivých predmetov sa riadi aj v čase dištančného vzdelávania podľa platného školského poriadku.
  • Žiak, ktorý sa nemôže zúčastniť online vyučovania, jeho povinnosťou je v zmysle školského poriadku ospravedlniť sa triednemu učiteľovi najneskôr pred začatím vyučovania v danom dni.
  • Žiakom budú poznámky, úlohy a zadania zasielané len v čase, kedy majú daný predmet v rozvrhu hodín, v primeranom množstve a rozsahu.
  • Pri zadaných úlohách je potrebné sledovať aj termín a čas určený na ich odovzdanie. Pri vyučovaní jednotlivých predmetov žiadame o dodržiavanie pokynov jednotlivých vyučujúcich. V prípade akýchkoľvek otázok žiak, resp. rodič kontaktuje v prvom rade konkrétneho vyučujúceho, poprípade triedneho učiteľa.

 

Vedenie školy


Uložiť odkaz do záložiek.