Obnovená prezenčná výučba od 7. 4. 2021

Vážený rodič / zákonný zástupca,

na základe aktuálnych informácii Vám oznamujeme, že od 7. apríla sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov 1. stupňa ZŠ za prísnych hygienických opatrení (meranie teploty, dezinfekcia, rúška).  Dištančné (on-line) vyučovanie nebude prebiehať vôbec!

Je potrebné však splniť určité podmienky, aby sa žiak mohol vrátiť na prezenčné vzdelávanie do školy, ktoré vychádzajú z Vyhlášky ÚVZ SR:

 • pre vstup žiaka do školy je stále potrebný negatívny test  zákonného zástupcu žiaka žijúceho s ním v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie o výnimke. Odporúčame pretestovať obidvoch rodičov (zák. zástupcov) žiaka.  
 • žiaci prvého stupňa základnej školy sa netestujú, aj keď presiahli vek 10 rokov.
 • riaditeľ(ka) školy alebo školského zariadenia alebo ním poverený zamestnanec overuje splnenie podmienky negatívneho výsledku testu hlavne prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia predloženého od zákonných zástupcov. 

V deň nástupu žiaka do školy je potrebné priniesť riadne a čitateľne vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. Bez tohto vyhlásenia nebude žiakovi umožnený vstup do budovy školy.  Vyhlásenie je taktiež možné poslať elektronicky z rodičovského konta v Edupage alebo doma vytlačiť a vyplnené priniesť  osobne triednej učiteľke, alebo v stredu ráno pred vyučovaním ho prísť vypísať do školy, kde bude pre zákonného zástupcu tlačivo dostupné vo vstupnom vestibule školy.

Organizácia vyučovania pre 1. stupeň:

 • najneskorší príchod žiaka do školy je do 7,45 hod. so zákonným zástupcom, nie sám!! V prípade, že nepríde žiak v sprievode dospelého, teda sám, nebude vpustený do budovy školy.
 • žiak musí mať prekryté dýchacie cesty rúškom a k dispozícii mať povinne aj náhradné rúško! Samozrejme nezabudnúť na prezuvky, byť teda riadne prezutý.
 • vyučovanie bude prebiehať  v čase od 8.00 hod. do 11,45 hod. (t. j. 4 vyučovacie hodiny).
 • žiakom, ktorí budú navštevovať ŠKD treba pribaliť väčšiu desiatu, nakoľko školská jedáleň bude v prevádzke až od 8. apríla 2021.
 • zákonný zástupca nemá nárok na pandemickú OČR.
 • ďalšie prípadné pokyny a informácie dostanete od triednych učiteľov.

Prevádzka školského klub detí (ŠKD) bude pre žiakov v čase:  

 • 06.15 hod. – 07.45 hod.
 • 11.45 hod. – 16.15 hod. 

      Poplatok za ŠKD – 15 EUR.

 

Prevádzka školskej jedálne (ŠJ) bude otvorená pre svojich stravníkov od štvrtku 8. apríla 2021.

 

Organizácia vyučovania pre 2. stupeň:

 • vo vzdelávaní sa pokračuje dištančnou formou, ďalšie prípadné pokyny a informácie dostanú žiaci od svojich triednych učiteľov.

 


Uložiť odkaz do záložiek.