ZŠ Biskupická 21 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov /aktualizovaná verzia/

 

Vážení rodičia, zákonný zástupcovia a žiaci,

radi by sme Vás informovali, že v tomto roku sa začnú práce na ďalšom projekte pre naše ratolesti – „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ Biskupická 21, na ktorý škola získala podporu zo zdrojov Európskej únie a národných zdrojov a to prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v rámci výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13, Prioritná os: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl.

Hlavný cieľ projektu :

Obstaranie  materiálno  –  technického  vybavenia  knižnice a odborných  učební a stavebno-technické úpravy existujúcich priestorov v objekte Základnej školy Biskupická 21.

Adaptácia priestorov pre potreby obstarania školskej knižnice a   odborných  učební s prvkami  inkluzívneho   vzdelávania v  plnoorganizovanej  základnej  škole  a zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov.


 

Uložiť odkaz do záložiek.