24. marca 2021

Zápis do 0. a 1. ročníka v šk.r. 2021/2022

Elektronickú prihlášku nájdete na https://b21.edupage.org, ktorá bude spustená od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021

Rodičia, ktorí nemajú možnosť zapísať dieťa elektronicky, môžu prísť osobne do školy:

  • 9. apríla 2021 od 14,00 hod. do 18,00 hod.
  • 10. apríla 2021 od 8,00 hod. do 12,00 hod.

 

Usmernenie k zápisu do 0. a 1. ročníka

 

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“).

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (ďalej len „spádová škola“), ak pre neho zákonný zástupca nevyberie inú základnú školu. Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v inej ako spádovej škole, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Zápis sa koná od 1. apríla do 30. apríla, ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Konkrétne miesto a čas zápisov určí zriaďovateľ príslušnej základnej školy.

Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Ak to technické podmienky umožňujú, odporúča sa komunikácia školy so zákonnými zástupcami dieťaťa elektronickou formou, prípadne iným spôsobom, a to v závislosti od priestorových možností konkrétnej základnej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.


 

Inštrukcie, ako postupovať pri zápise dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v čase prerušenia vyučovania z dôvodu pandémie COVID – 19:

 

Zápis bude prebiehať online formou, prostredníctvom elektronického formulára.

Prihlášku rodič/zákonný zástupca vypíše online na našej stránke  https://b21.edupage.org.         Pred odoslaním skontrolujte správnosť údajov (rodné číslo dieťaťa, bydlisko, kontaktné údaje).

Rodičia, ktorí nemajú možnosť zapísať dieťa elektronicky, vypíšu formulár v listinnej podobe (tlačivo na stiahnutie  bude dostupné na stránke školy, vytlačené formuláre                         na vypísanie budú pre rodičov k dispozícii v určených dňoch pred budovou školy).

Termín zápisu je záväzný, preto Vás žiadam dodržať ho.

Pri vypĺňaní Prihlášky do 0. a 1.ročníka je veľmi dôležité  správne vyplniť kontakty  na rodičov, resp. zákonných zástupcov dieťaťa a to telefonické aj emailové. 

Je možné, že v tejto dobe sa budú robiť korekcie ohľadom zápisu, hlavne administrácie                            po ukončení súčasných obmedzení. Preto Vás prosím sledovať našu stránku, kde Vás budeme informovať priebežne.

Podľa rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa overovanie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami uskutoční do 2 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie           do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.                     Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasťou žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast             a odporúčanie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do 4 týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Rajonizačné ulice:

Biskupická, Devätinová, Dneperská, Družobná, Hlbinná, Hviezdna, Hviezdoslavova, Hydinárska, Janka Kráľa, Jegenešská, Jókaiho, Ketelec, Krajinská, Kvetinárska, Lieskovec, Lieskovská, Madáchova, Máchova, Mramorová, Nákovná, Nákupná, Nezvalova, Oblúková, Odeská, Orechová, Orenburská, Ovčiarska, Padlých hrdinov, Parcelná, Pasienková, Petöfiho, Požiarnická, Pri hrádzi, Pri trati, Prípojná, Pšeničná, Sĺňavská, Staromlynská, Šamorínska, Šikmá, Trojičné námestie, Učiteľská, Ul. 8. mája, Ul. svornosti, Vetvárska, Vinohradnícka, Výtvarná, Žiacka.