19. marca 2017

Podmienky pre zaradenie do 0. ročníka


Podmienky pre zaradenie do 0. ročníka: 

 • Dieťa k 1. septembru dosiahne fyzický vek šesť rokov.
 • K zaradeniu do nultého ročníka je potrebné odborné psychologické vyšetrenie /vyšetrenie školskej zrelosti po zápise do 1.ročníka/.
 • Nultý ročník môže navštevovať dieťa len jeden školský rok.
 • Nultý ročník navštevuje dieťa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Hlavné ciele: 

 • Nultý ročník všestranne pripraví deti pre vstup do prvého ročníka /základy matematických predstáv, rozvíjanie komunikačných schopností, grafomotorických zručností, manuálnych a pohybových schopností/
 • Nultý ročník poskytne počiatočné základy prvého ročníka.
 • Po absolvovaní nultého ročníka sa deti začlenia do výchovno-vzdelávacieho procesu prvého ročníka a minimalizujú sa ťažkosti pri osvojovaní učiva.

Organizácia práce v nultom ročníku: 

 • V nultom ročníku vyučuje pedagóg s kvalifikáciou pre prvý stupeň.
 • Pedagóg organizuje výchovno-vzdelávací proces v blokoch alebo vyučovacích hodinách a pracuje s deťmi na základe ich špecifických schopností.
 • Žiaci pracujú v skupine 8 až 12 rovnocenných detí a po dennej činnosti odchádzajú domov alebo môžu byť zaradení do činnosti školského klubu.

Rodičia môžu prihlásiť dieťa iba na jednu školu v mieste trvalého bydliska.

Pri zápise zákonný zástupca povinne predložiť: 

 • občiansky preukaz 
 • rodný list dieťaťa 
 • podľa potreby doklad o prechodnom pobyte 
 • podľa potreby doklad o opatrovníctve 
 • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa 

Podľa paragrafu § 36 zákona o sústave základných a stredných škôl sú zákonní zástupcovia povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31.8. 2019 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok školskej dochádzky podľa § 34 ods. 1 a 2 zákona č. 171/1990 Zb. o jeden rok. 

V uvedené dni môžu dostať na školách informácie o úradnom postupe aj zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roku, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

Základná škola pri zápise vyžaduje osobné údaje a zákonný zástupca je povinný ich predložiť. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca nevyberie pre dieťa inú základnú školu.