19. marca 2017

Zápis do školy

Máte dieťa s odloženou školskou dochádzkou?

Základná škola, Biskupická 21, 821 06 Bratislava ponúka aj v tomto školskom roku 2019/2020 pre Váše dieťa možnosť zaradenia do nultého ročníka. 


Podmienky pre zaradenie do 0. ročníka: 

  • Dieťa k 1. septembru dosiahne fyzický vek šesť rokov.
  • K zaradeniu do nultého ročníka je potrebné odborné psychologické vyšetrenie /vyšetrenie školskej zrelosti po zápise do 1.ročníka/.
  • Nultý ročník môže navštevovať dieťa len jeden školský rok.
  • Nultý ročník navštevuje dieťa na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

Hlavné ciele: 

  • Nultý ročník všestranne pripraví deti pre vstup do prvého ročníka /základy matematických predstáv, rozvíjanie komunikačných schopností, grafomotorických zručností, manuálnych a pohybových schopností/
  • Nultý ročník poskytne počiatočné základy prvého ročníka.
  • Po absolvovaní nultého ročníka sa deti začlenia do výchovno-vzdelávacieho procesu prvého ročníka a minimalizujú sa ťažkosti pri osvojovaní učiva.

Organizácia práce v nultom ročníku: 

  • V nultom ročníku vyučuje pedagóg s kvalifikáciou pre prvý stupeň.
  • Pedagóg organizuje výchovno-vzdelávací proces v blokoch alebo vyučovacích hodinách a pracuje s deťmi na základe ich špecifických schopností.
  • Žiaci pracujú v skupine 8 až 12 rovnocenných detí a po dennej činnosti odchádzajú domov alebo môžu byť zaradení do činnosti školského klubu.

Rodičia môžu prihlásiť dieťa iba na jednu školu v mieste trvalého bydliska.

Pri zápise zákonný zástupca povinne predložiť: 

–         občiansky preukaz 

–         rodný list dieťaťa 

–         podľa potreby doklad o prechodnom pobyte 

–         podľa potreby doklad o opatrovníctve 

–         podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa 

Podľa paragrafu § 36 zákona o sústave základných a stredných škôl sú zákonní zástupcovia povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31.8. 2019 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok školskej dochádzky podľa § 34 ods. 1 a 2 zákona č. 171/1990 Zb. o jeden rok. 

V uvedené dni môžu dostať na školách informácie o úradnom postupe aj zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roku, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

Základná škola pri zápise vyžaduje osobné údaje a zákonný zástupca je povinný ich predložiť. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca nevyberie pre dieťa inú základnú školu.

DO OBVODU Základnej školy Biskupická 21, patria tieto ulice: 

Biskupická, Devätinova, Dneperská, Družobná, Hlbinná, Hviezdna, Hviezdoslavova, Hydinárska, Janka Kráľa, Jegenešská, Jókaiho, Ketelec, Krajinská, Kvetinárska, Lieskovec, Lieskovská cesta, Mádachova, Máchova, Mramorová, Nákovná, Nákupná, Nezvalova, Oblúková, Odeská, Orechová, Orenburská, Ovčiarska, Ulica Padlých hrdinov, Parcelná, Pasienková, Petöfiho, Požiarnická, Pri hrádzi, Pri trati, Prípojná, Pšeničná, Sĺňavská, Staromlynská, Šamorínska, Šikmá, Trojičné námestie, Učiteľská, Ulica 8. mája, Ulica svornosti, Vetvárska, Vinohradnícka, Výtvarná, Žiacka. 


Zápis do prvých ročníkov základných škôl pre šk.r. 2019/2020__MÚ Podunajské Biskupice (.docx)