Riaditeľské voľno

Vážení rodičia a milí žiaci,

riaditeľka ZŠ Biskupická 21 v Bratislave v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa $150 odsek 5 a v súlade s $ 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka

udeľuje žiakom riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov

v dňoch 25. 04. a 26. 04. 2024 (štvrtok, piatok).

V tieto dni nebude v prevádzke ani ŠKD.
Žiaci budú z obedov automaticky odhlásení.
Školská jedáleň bude v prevádzke.

Vyučovanie sa začne 29. 04. 2024.

Informovaný o riaditeľskom voľne bol aj zriaďovateľ školy.

 

Mgr. Iveta Horváthová
riaditeľka školy

V Bratislave, 24. 04. 2024

Uložiť odkaz do záložiek.