2. apríla 2017

Odborní zamestnanci

V našej škole pôsobia aj odborní zamestnanci, ktorí vykonávajú odbornú činnosť (najmä psychologickú, logopedickú a špeciálno-pedagogickú starostlivosť alebo výchovné, kariérne a sociálne poradenstvo a prevenciu žiakovi, skupine detí s osobitným zreteľom na ich výchovu a vzdelávanie.

Špeciálny pedagóg

špeciálno-pedagogické vyšetrenia, diagnostika a integrácia žiakov, odborné konzultácie, spolupráca so špecializovanými zariadeniami, tvorba individuálne vzdelávacích programov

Špeciálny pedagóg sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní zdravotne postihnutého žiaka v bežnej základnej škole. Podieľa sa na vypracovávaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu, v procese vyučovania poskytuje žiakovi individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby. Poskytuje konzultácie, rady a informácie ostatným odborným pracovníkom školy ako aj rodičom dieťaťa. Podľa potreby spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami, predovšetkým so špeciálno-pedagogickou poradňou, pedagogicko-psychologickou poradňou, detským integračným centrom, školským psychológom a výchovným poradcom.

Výchovný poradca

školské poradenstvo, voľba povolania žiakov, prihlášky na stredné školy, prijímacie konania, konzultácie s CPPPaP, výchovné komisie s rodičmi

Výchovný poradca v našej škole plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie detí, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Zabezpečuje vyšetrenie u kontaktného psychológa a špeciálneho pedagóga. Venuje pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, nadaným a talentovaným žiakom. Poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o otázkach štúdia na strednej škole a pri voľbe povolania. Informuje rodičov o prijímacom konaní. Pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy. Spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva, vedením školy a v prípade potreby so strednými školami.

Školský psychológ

psychologicko-edukačné služby, poradenstvo, konzultácie, prevencia, spolupráca s triednym učiteľom, adaptácia nových žiakov, upevňovanie vzťahov v žiackych kolektívoch

Školský psychológ v našej škole poskytuje odborné psychologicko-edukačné služby žiakom, rodičom a pedagógom na rozvíjanie ich zdravého osobnostného rozvoja a psychického zdravia. Pri svojej práci využíva moderné formy a metódy identifikačno-diagnostickej, konzultačno-poradenskej, nápravno-korektívnej a preventívnej práce. Spolupracuje s triednym učiteľom pri včasnom odhaľovaní detí s poruchami učenia (porucha písania, čítania, počítania), žiakov s problémovým správaním a nadaných žiakov. Poskytuje rady, návrhy a individuálne konzultácie žiakom, pedagógom a rodičom. Psychologické služby uskutočňuje individuálne a to priamo v bezprostrednom styku so žiakom alebo skupinovo v triedach. V neposlednom rade pomáha pri adaptácii nových žiakov a začlenení sa do nového kolektívu.

Okrem odborných zamestnancov na našej škole pôsobí aj asistenta učiteľa.

Asistent učiteľa

asistent učiteľa, nultý ročník, integrovaný žiak, pomoc pri prekonávaní bariér, uľahčovanie adaptácie žiakov na školské prostredie, rovnosti príležitostí, spolupráca s triednym učiteľom, spolupráca s odbornými zamestnancami, spolupráca s rodičmi

Asistent učiteľa sa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu materskej školy, základnej školy, školy pre deti s nadaním alebo žiakov s nadaním, špeciálnej školy alebo výchovného programu pre deti a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky. Pedagogický asistent môže pôsobiť aj v stredných školách, ak ide o zabezpečenie vzdelávania žiakov so zdravotným postihnutím. Utvára rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo kultúrnych bariér.                                                   Pedagogický asistent je kompetentný diagnostikovať a akceptovať individuálne edukačne potreby žiakov, s ktorými pracuje; podieľať sa na tvorbe multikultúrneho edukačného prostredia v snahe zabezpečiť adaptáciu dieťaťa na školu; tvoriť a využívať efektívne prostriedky na prekonávanie počiatočných bariér žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia; vytvárať efektívne vzťahy medzi školou a rodinami žiakov; organizovať a viesť voľnočasové aktivity pre rodičov a žiakov.