26. marca 2021

Usmernenie k zápisu do prvého ročníka v školskom roku 2022/2023


Vážení rodičia, zákonní zástupcovia detí, ak Vaše dieťa dovŕši vek 6 rokov do 31. augusta 2022, ste ho povinní prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. (Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť).

Spôsob zápisu: Zápis do prvého ročníka sa môže realizovať viacerými spôsobmi, pričom všetky kontakty so školou sa uskutočnia s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení. Rodič, zákonný zástupca prihlášku na vzdelávanie v  základnej škole vyplní a podá na formulári podľa vzoru schváleného                            a zverejneného ministerstvom školstva. Realizácia zápisov: prezenčne, prostredníctvom elektronického formulára zo školského informačného systému, prostredníctvom elektronického podania doručeného                        do elektronickej schránky základnej školy alebo prostredníctvom elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak zákonný zástupca nebude mať možnosť                         so základnou školou komunikovať elektronicky, môže si vyzdvihnúť formulár osobne v základnej škole.                Po vyplnení a podpísaní ho doručí do školy podľa pokynu riaditeľa školy.

Termín zápisu: Zápis detí do prvého ročníka pre školský rok 2022/2023 sa bude konať:

8. apríla 2022 (piatok) od 14:00 hod. do 18:00 hod. v ZŠ Biskupická 21

9. apríla 2022 (sobota) od 8:00 hod. do 12:00 hod. v ZŠ Biskupická 21

Elektronicky od 1. apríla 2022 do 30. apríla 2022

Školský obvod: Dieťa prihlásite na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko (do spádovej školy). Školské obvody pre jednotlivé základné školy určila mestská časť Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2017. Rodič môže pre svoje dieťa vybrať aj inú základnú školu, ak ho riaditeľ tejto školy prijme na základné vzdelávanie.

Školské obvody základných škôl tvorí katastrálne územie obce a sú určené príslušnými názvami ulíc, prípadne popisnými číslami domov.

Školský obvod Základnej školy, Biskupická 21

Biskupická, Devätinová, Dneperská, Družobná, Hlbinná, Hviezdna, Hviezdoslavova, Hydinárska, Janka Kráľa, Jegenešská, Jókaiho, Ketelec, Krajinská, Kvetinárska, Lieskovec, Lieskovská, Madáchova, Máchova, Mramorová, Nákovná, Nákupná, Nezvalova, Oblúková, Odeská, Orechová, Orenburská, Ovčiarska, Padlých hrdinov, Parcelná, Pasienková, Petöfiho, Požiarnická, Pri hrádzi, Pri trati, Prípojná, Pšeničná, Sĺňavská, Staromlynská, Šamorínska, Šikmá, Trojičné námestie, Učiteľská, Ul. 8. mája, Ul. svornosti, Vetvárska, Vinohradnícka, Výtvarná, Žiacka.

Deti so ŠVVP: Ak zákonný zástupca chce do prvého ročníka základnej školy zapísať dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné, aby spolu s prihláškou predložil aj písomné vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa.

Výnimočné prijatie: Zákonný zástupca môže požiadať aj o výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku. Je však k tomu potrebné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast.

Nultý ročník: nultý ročník bude zriadený už len do konca školského roka 2021/2022, od 01. 09. 2022                   sa nezriaďuje.

Základná škola vyžaduje pri zápise: osobné údaje o dieťati v rozsahu: meno a priezvisko (je žiadúce, aby bolo uvedené  v tvare totožnom ako na rodnom liste), dátum a miesto narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, rodné číslo, štátna príslušnosť, národnosť a osobné údaje o zákonných zástupcoch dieťaťa v rozsahu: meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, adresa miesta, kde sa zákonný zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu, kontakt na účely komunikácie.

Pokračovanie plnenia povinnej školskej dochádzky (PŠD): Na zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka musí ísť rodič každého dieťaťa, ktoré dosiahne 6 rokov veku do 31. 08. kalendárneho roku. To aj v prípade, ak zákonný zástupca vie, že jeho dieťa nezačne plniť povinnú školskú dochádzku (pretože dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť). Rodič pri zápise upozorní riaditeľa základnej školy, že dieťa nezačne plniť PŠD, a že po vydaní rozhodnutia riaditeľky MŠ                   o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania predloží základnej škole fotokópiu tohto rozhodnutia. Prípadne aj základná škola môže rodičovi odporučiť, aby uvažoval o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (nie o odklade, pretože Školským zákonom v znení účinnom                      od 1. januára 2021 sa zrušil inštitút odkladu začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky ako aj inštitút dodatočného odloženia plnenia povinnej školskej dochádzky).

Pre vydanie rozhodnutia o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania, zákonný zástupca predloží riaditeľke materskej školy písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast a informovaný súhlas zákonného zástupcu. Na základe týchto dokumentov riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Riaditeľ základnej školy rozhodne o neprijatí žiaka do školy s odôvodnením, že dieťa na základe informácie zákonného zástupcu pokračuje v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole. V ďalšom roku rodič takéhoto dieťaťa opätovne pôjde na zápis do základnej školy a riaditeľ základnej školy mu vydá rozhodnutie o prijatí na plnenie PŠD.                                                 O prijatí dieťaťa do základnej školy rozhodne riaditeľ školy do 15. júna daného roka.

Podpisy zákonných zástupcov a doručovanie rozhodnutia: Aj v prípade, ak sa zápisu zúčastní s dieťaťom len jeden zákonný zástupca, je vhodné, aby mala škola k dispozícii aj súhlas druhého zákonného zástupcu. Zápis na základe súhlasu len jedného zákonného zástupcu neznamená sám o sebe automaticky neplatnosť. Vzhľadom na to, že rodičovské práva majú obaja zákonní zástupcovia, odporúčame doručiť rozhodnutie                      o prijatí obom zákonným zástupcom. Ak zákonný zástupca, ktorý sa zúčastní zápisu, nemá k dispozícii doručovaciu adresu druhého zákonného zástupcu, riaditeľ základnej školy zriadenej obcou alebo okresným úradom v sídle kraja ako správny orgán má možnosť požadovať súčinnosť v rozsahu podľa § 32 ods. 3 Správneho poriadku. Ak riaditeľ základnej školy doručovaciu adresu druhého zákonného zástupcu nemá, resp. ani ju nezíska, rozhodnutie o prijatí  sa doručí tomu zákonnému zástupcovi, ktorý sa s dieťaťom zúčastnil zápisu. Oznamovanie rozhodnutia obom zákonným zástupcom má význam aj z toho hľadiska, že každý individuálne môže proti rozhodnutiu o prijatí podať odvolanie, prípadne následne podať správnu žalobu. Ak sa ani jeden zákonný zástupca proti rozhodnutiu o prijatí neodvolá, ani nepodá návrh na súd, týmto spôsobom mlčky prejavil súhlas s rozhodnutím druhého zákonného zástupcu (s výberom školy).