19. marca 2017

Zápis nulťáčikov a prváčikov

Milí rodičia, budúci nulťáci a prváci!

Blíži sa tá významná chvíľa – zápis do školy, na ktorý Vás srdečne vítame.

Ponúkame Vám vzdelávanie v rodinnom prostredí, spoluprácu so špeciálnym pedagógom a školským psychológom, rozmanité záujmové útvary a mnoho ďalšieho! Neváhajte a príďte si nás pozrieť osobne alebo aj počas dňa otvorených dverí.

Na budúcich našich žiakov sa už teraz veľmi tešíme a radi ich usadíme do nových lavíc poznávania.

Zápis organizujeme v dňoch:

21. apríla od 14:00 do 18:00 hod.

22. apríla od 08:00 do 12:00 hod.


Rodičia môžu prihlásiť dieťa iba na jednu školu v mieste trvalého bydliska.

Pri zápise zákonný zástupca povinne predložiť: 

–         občiansky preukaz 

–         rodný list dieťaťa 

–         podľa potreby doklad o prechodnom pobyte 

–         podľa potreby doklad o opatrovníctve 

–         podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa 

Podľa paragrafu § 36 zákona o sústave základných a stredných škôl sú zákonní zástupcovia povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31.8. 2017 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok školskej dochádzky podľa § 34 ods. 1 a 2 zákona č. 171/1990 Zb. o jeden rok. 

V uvedené dni môžu dostať na školách informácie o úradnom postupe aj zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roku, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

Základná škola pri zápise vyžaduje osobné údaje a zákonný zástupca je povinný ich predložiť. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca nevyberie pre dieťa inú základnú školu.


DO OBVODU Základnej školy Biskupická 21, patria tieto ulice: 

Beidl, Biskupická, Borekova, Devätinova, Dneperská, Družobná, Gajc, Hájovňa, Hlbinná, Hviezdna, Hviezdoslavova, Hydinárska, Jagenešská, Ketelec, Komárovská, Kovová, Krajinská, Kvetinárska, Lieskovec, Lieskovská cesta, Mádachova, Máchova, Mramorová, Nákovná, Nákupná, Nezvalova, Oblúková, Odeská, Orechová, Orenburská, Ovčiarska, Ulica Padlých hrdinov, Parcelná, Pasienkova, Petöfiho, Popradská, Požiarnicka, Pri hrádzi, Pri trati, Prípojná, Pšeničná, Sĺňavská, Slovnaft – Vlčie hrdlo, Staromlynská, Šamorínska, Šikmá, Trojičné námestie, Učiteľská, Ulica 8. Mája, Ulica svornosti, Vetvárska, Vinohradnícka, Výtvarná, Závodná, Žiacka

Prílohy:

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Zoznam pomôcok do 0. a 1. ročníka