19. marca 2017

Zápis nulťáčikov a prváčikov

Milí rodičia, budúci nulťáci a prváci!

Blíži sa tá významná chvíľa – zápis do školy, na ktorý Vás srdečne vítame.

Ponúkame Vám vzdelávanie v rodinnom prostredí, spoluprácu so špeciálnym pedagógom a školským psychológom, rozmanité záujmové útvary a mnoho ďalšieho! Neváhajte a príďte si nás pozrieť osobne alebo aj počas dňa otvorených dverí.

Na budúcich našich žiakov sa už teraz veľmi tešíme a radi ich usadíme do nových lavíc poznávania.

Zápis organizujeme v dňoch:

13. apríla od 14:00 do 18:00 hod.

14. apríla od 08:00 do 12:00 hod.


Rodičia môžu prihlásiť dieťa iba na jednu školu v mieste trvalého bydliska.

Pri zápise zákonný zástupca povinne predložiť: 

–         občiansky preukaz 

–         rodný list dieťaťa 

–         podľa potreby doklad o prechodnom pobyte 

–         podľa potreby doklad o opatrovníctve 

–         podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa 

Podľa paragrafu § 36 zákona o sústave základných a stredných škôl sú zákonní zástupcovia povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31.8. 2018 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok školskej dochádzky podľa § 34 ods. 1 a 2 zákona č. 171/1990 Zb. o jeden rok. 

V uvedené dni môžu dostať na školách informácie o úradnom postupe aj zákonní zástupcovia detí, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roku, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

Základná škola pri zápise vyžaduje osobné údaje a zákonný zástupca je povinný ich predložiť. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak zákonný zástupca nevyberie pre dieťa inú základnú školu.


DO OBVODU Základnej školy Biskupická 21, patria tieto ulice: 

Biskupická, Devätinova, Dneperská, Družobná, Hlbinná, Hviezdna, Hviezdoslavova, Hydinárska, Janka Kráľa, Jegenešská, Jókaiho, Ketelec, Krajinská, Kvetinárska, Lieskovec, Lieskovská cesta, Mádachova, Máchova, Mramorová, Nákovná, Nákupná, Nezvalova, Oblúková, Odeská, Orechová, Orenburská, Ovčiarska, Ulica Padlých hrdinov, Parcelná, Pasienková, Petöfiho, Požiarnická, Pri hrádzi, Pri trati, Prípojná, Pšeničná, Sĺňavská, Staromlynská, Šamorínska, Šikmá, Trojičné námestie, Učiteľská, Ulica 8. mája, Ulica svornosti, Vetvárska, Vinohradnícka, Výtvarná, Žiacka

Prílohy:

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Zoznam pomôcok do 0. a 1. ročníka